UMOWA USŁUGI BSXCLOUD z dnia 25.05.2018 r.

Spis treści

§1 Definicje
§2 Postanowienia ogólne
§3 Świadczenie usług drogą elektroniczną
§4 Odpowiedzialność
§5 Kopie bezpieczeństwa
§6 Postanowienia końcowe

§1 Definicje

1.1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

  • Umowa bsxCloud - niniejsza Umowa bsxCloud została sporządzona w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami);
  • Firma BinSoft (lub krócej BinSoft) - firma BinSoft Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Władysława IV 35, 12-100 Szczytno, NIP: PL7451846889, REGON:364251875, KRS:0000618367;
  • Usługodawca, Sprzedawca, Administrator danych – firma BinSoft;
  • Klient, Abonent - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi bsxCloud świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;
  • Aplikacje serii MP - programy z serii mpFaktura, mpFirma, mpCRM, mpSekretariat, mpGabinet, mpWarsztat (i inne, które ukażą się w przyszłości) sprzedawane oddzielnie przez firmę BinSoft i będące zgodne z usługą bsxCloud.

1.2. Wszelką korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności usługi bsxCloud, w szczególności dotyczącą reklamacji, należy wysyłać na adres e-mail sprzedaz@binsoft.pl lub drogą tradycyjną (pocztową) na adres: BinSoft Sp. z o.o., ul. Władysława IV 35, 12-100 Szczytno;

§2 Postanowienia ogólne

2.1. Niniejsza Umowa (zwana dalej Umową bsxCloud) określa zasady korzystania z usługi bsxCloud.

2.2. Wykupienie usługi bsxCloud oferowanej przez BinSoft oznacza pełną i bezwarunkową akceptację treści Umowy oraz zgodę na zawarcie jej drogą elektroniczną.

2.3. Nieprzestrzeganie zasad niniejszej Umowy stanowi podstawę do zablokowania usługi, na którą została zawarta.

§3 Świadczenie usług drogą elektroniczną

3.1. W ramach usługi bsxCloud Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usługi drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej Umowie bsxCloud.

3.2. Usługa bsxCloud polega na hostingu jednej bazy danych oraz udostępnieniu przestrzeni do przechowywania załączników - na potrzeby oprogramowania serii MP.

3.3. W ramach zakupionej usług bsxCloud określona jest jej pojemność, która dotyczy sumy danych przechowywanych w bazie danych i wszystkich załączników.

3.4. Z usługi bsxCloud można korzystać tylko z poziomu aplikacji serii MP, aplikacji mobilnej i wersji przeglądarkowej – zgodnie z 3.6. Do jednej chmury w tym samym czasie może połączyć się maksymalnie 50 użytkowników, przy czym, aby było to możliwe, wymagane jest zakupienie odpowiedniej liczby stanowisk dla danego oprogramowania.

3.5. Abonent przechowuje swoje dane w ramach usługi bsxCloud na własną odpowiedzialność i w pełni za nie odpowiada.

3.6. Usługa bsxCloud umożliwia Abonentowi także:

  • dostęp do aplikacji mobilnych w systemie iOS/ Android
  • dostęp do wersji przeglądarkowej aplikacji.

Funkcjonalności, do których Abonent ma dostęp z poziomu aplikacji mobilnej i/ lub przeglądarkowej, są uzależnione od posiadanego oprogramowania MP i obsługiwanych przez niego modułów.

Aplikacje mobilne, przeglądarkowe i desktopowe mogą różnić się zakresem udostępnionych funkcji.

3.7. Po wygaśnięciu licencji na usługę bsxCloud Usługodawca przechowuje dane Abonenta przez okres 30 dni. Po upływie tego czasu dane zostaną bezpowrotnie usunięte.

§4 Odpowiedzialność

4.1. BinSoft dołoży wszelkich starań, aby zapewnić stałe i nieprzerwane działanie usługi.

4.2. W przypadku czasowej niedostępności usługi z powodu awarii, prac konserwacyjnych lub innych przyczyn wynikających z winy BinSoft, Usługodawca zobowiązuje się do udzielania rekompensaty w postaci przedłużenia usługi o czas jej niedostępności.

4.3. Wszystkie usługi oferowane przez BinSoft powinny być wykorzystywane do celów zgodnych z prawem.

4.4. Za treści przekazywane za pośrednictwem usług odpowiedzialność ponosi wyłącznie Abonent. BinSoft nie ponosi odpowiedzialności za działania swoich Abonentów oraz przechowywane dane i informacje.

4.5. Abonent zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, utrzymywania w tajności haseł i kluczy dostępowych oraz nieujawniania ich osobom trzecim.

4.6. BinSoft nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Abonenta lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł lub kluczy, również w sposób nieuprawniony.

4.7. BinSoft dostarcza usługę bsxCloud jako usługę hostingową i nie ponosi odpowiedzialności za dane umieszczone przez Abonenta na serwerze oraz sposób ich wykorzystywania przez Abonenta, jak również za ich ewentualną utratę.

4.8. BinSoft zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia usługi w celach konserwacyjnych, po uprzednim powiadomieniu Abonentów drogą elektroniczną z zachowaniem minimum jednodniowego wyprzedzenia.

4.9. BinSoft nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie usługi wynikające z jej błędnej konfiguracji, przekroczenia zasobów, problemów z połączeniem z usługą, problemów wynikających po stronie użytkownika, błędów w bazie danych związanych z wykorzystywanym oprogramowaniem korzystającym z usługi.

4.10. BinSoft nie ponosi odpowiedzialności finansowej za straty poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych, ujawnienia ich osobom trzecim lub niemożliwości dostępu do nich spowodowanych przerwą w dostępie lub niewłaściwym działaniem usługi.

4.11. BinSoft nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do usługi spowodowane działaniem osób/podmiotów trzecich będących poza kontrolą BinSoft, a także działaniem siły wyższej oraz za przerwy powstałe z winy innych operatorów.

§5 Kopie bezpieczeństwa

5.1. BinSoft wykonuje kopie danych usługi bsxCloud co 24 godziny we własnym zakresie, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowe wykonywanie się.

5.2. W przypadku braku dostępu do kopii danych Abonent nie ma prawa wnosić roszczeń przeciwko BinSoft.

5.3. Abonent zobowiązuje się do wykonywania kopii we własnym zakresie i to on odpowiada za ich posiadanie.

§6. Nieuregulowane faktury a działanie Pakietu

Jeżeli Licencjobiorca zalega z płatnością za jakąkolwiek fakturę wystawioną mu przez Licencjodawcę, Licencjodawca ma prawo zablokować mu dostęp do wszystkich świadczonych na rzecz Licencjobiorcy usług do czasu uregulowania zaległych należności.

§7. Postanowienia końcowe

7.1. Niniejsze Warunki Regulaminu obowiązują od dnia 25.05.2018 r.

7.2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

7.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

Ostatnia modyfikacja: 28.05.2018 r.