REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.BINSOFT.PL z dnia 17 września 2021

Spis treści

 • §1 Postanowienia ogólne
 • §2 Definicje
 • §3 Świadczenie usług drogą elektroniczną
 • §4 Zawarcie umowy sprzedaży
 • §5 Płatności oraz dostawa
 • §6 Reklamacje
 • §7 Odstąpienie od umowy
 • §8 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
 • §9 Postanowienia końcowe

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem sklep.binsoft.pl, w szczególności reguluje:
  • warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży;
  • prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta;
  • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
  • zasady postępowania reklamacyjnego, odstąpienia od umowy oraz zwrotów.
 2. Sklep internetowy działający pod adresem sklep.binsoft.pl prowadzony jest przez firmę BinSoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  (lub krócej BinSoft) z siedzibą przy ulicy Władysława IV 35, 12-100 Szczytno, NIP: PL7451846889, REGON: 364251875, KRS: 0000618367;

§2 Definicje

 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie
  • Regulamin — niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami);
  • Firma BinSoft (lub krócej BinSoft) — firma BinSoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ulicy Władysława IV 35, 12-100 Szczytno, NIP: 7451846889, REGON: 364251875, KRS: 0000618367;
  • Sklep Internetowy (serwis internetowy) — działająca pod adresem sklep.binsoft.pl witryna internetowa prowadzona przez firmę BinSoft, za pośrednictwem której Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić świadczenie usługi;
  • Usługodawca, Sprzedawca, Administrator danych – firma BinSoft;
  • Klient — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;
  • Konsument — osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawne niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Zamówienie — wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy. Prawidłowe złożenie Zamówienia przez klienta skutkuje otrzymaniem na wskazany podczas składania zamówienia adres mailowy wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia w sklepie;
  • Usługa świadczona drogą elektroniczną — bezpłatna usługa polegająca na: prowadzeniu konta Klienta (w przypadku Klientów zarejestrowanych), udostępnieniu Klientom Formularza Zamówienia oraz wykonywaniu wszelkich czynność przez Usługodawcę w celu prawidłowej obsługi procesów związanych z prowadzeniem konta i obsługą zamówień;
  • Umowa świadczona na odległość — umowa sprzedaży produktu, świadczenia usług zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
  • Polityka prywatności — zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika stanowiący integralną część Regulaminu dostępny w Sklepie Internetowym;
  • Konto — zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Użytkownika oraz składanych przez niego Zamówień;
  • Koszyk — elektroniczny formularz udostępniony przez Usługodawcę w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Użytkownik dokonuje wyboru Produktu w celu złożenia Zamówienia;
  • Towar/Produkt — rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie Internetowym. Wszystkie towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie;
  • Rejestracja — utworzenie w systemie Sklepu Internetowego Konta Klienta. Aby dokonać rejestracji, należy wypełnić formularz rejestracyjny. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego skutkować będzie wysłaniem przez system Sprzedawcy automatycznej wiadomości mailowej informującej o aktywacji Konta;
  • Cena — cena, jaką klient sklepu zobowiązany będzie do zapłaty za wybrane produkty lub usługi w przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Cena może być wyrażona za pomocą walut: polski złoty (PLN) lub euro (EUR). Podane na stronie ceny są cenami netto (nie zawierają niezbędnego podatku VAT). W podsumowaniu zamówienia widoczne są ceny brutto (zawierające niezbędny podatek VAT). Ceny w Sklepie Internetowym nie zawierają kosztów przesyłki, które podane będą w trakcie składania zamówienia w Sklepie. Sprzedawca gwarantuje, że cena wskazana w trakcie składania zamówienia nie ulegnie zmianie podczas realizacji umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego zamówienia.
  • Dostawa — powierzenie przez Sprzedawcę produktów przeznaczonych dla Klienta podmiotom trzecim w celu ich dostawy. Sprzedawca zobowiązuje się do należytego opakowania i ubezpieczenia wysyłanych produktów. W przypadku sprzedaży usług elektronicznych (np. licencje na oprogramowanie) – dostawa polega na przesłaniu drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) informacji o uzyskaniu licencji na zakupione produkty lub usługi wraz z niezbędnymi kluczami rejestracyjnymi;
  • RODO — Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Wszelką korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Sklepu Internetowego, w szczególności dotyczącą składanych zamówień, reklamacji itp., należy wysyłać na adres e-mail sprzedaz@binsoft.pl lub drogą tradycyjną (pocztową) na adres: BinSoft Sp. z o.o., ul. Władysława IV 35, 12-100 Szczytno;
 3. Klientem Sklepu internetowego może być: osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę i która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 4. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w polskich złotych i nie zawierają podatku VAT (ceny netto) oraz nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy. Podczas składania zamówienia Klient informowany jest o cenach brutto (zawierających podatek VAT) oraz ewentualnych kosztach dostawy.
 5. Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary dostępne w Sklepie Internetowym są nowe, licencje oryginalne, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest firma BinSoft Sp. z o.o.

§3 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W ramach Sklepu internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.
 3. Usługa Konto Klienta:
  • Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie Internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
  • Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych: imię i nazwisko lub nazwa firmy, NIP, adres (ulica, numer domu, miejscowość, kod pocztowy), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.
  • Klient, który dokonał Rejestracji, ma dostęp do dodatkowych opcji świadczonych za pośrednictwem Konta Klienta, takich jak np.: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie realizacji jest złożone zamówienie itp.;
  • Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta jest zawierana na czas nieoznaczony.
 4. Usługa Formularza zamówień:
  • Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi, tj. dodania Produktu do Koszyka.
  • Umowa o świadczenie Usługi opisanej w punkcie wyżej zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną:

 • Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili. Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn.
 • Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy sprzedaz@binsoft.pl, poprzez korespondencję tradycyjną wysłaną na adres Usługodawcy lub korzystając z odpowiedniego narzędzia udostępnionego w panelu Klienta. Umowa wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę stosownego wypowiedzenia.
 • Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia bez podania przyczyny.
 • Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających z Sklepu internetowego Sprzedawcy.
 • Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia.

§4 Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia: a) złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji w systemie Sklepu Internetowego; b) złożenie zamówienia bez rejestracji;
 2. Złożenie zamówienia przez Klientów Sklepu Internetowego polega na dodaniu odpowiednich towarów do koszyka internetowego, a następie skorzystaniu z funkcji Realizacji zamówienia i wypełnieniu stosownego Formularza Zamówienia. Dopiero w tym momencie zamówienie zostaje przesłane do Sklepu.
 3. W trakcie składania zamówień, o których mowa w pkt. 1 niniejszego regulaminu, Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą.
 4. W trakcie składania Zamówienia Klient akceptuje niniejszy regulamin.
 5. Po otrzymaniu przez system Sklepu Internetowego zamówienia każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 6. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Sklepu Internetowego, stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 7. Zamówienie złożone przez Klienta a niepotwierdzone przez Sprzedawcę w terminie 48 godzin przestaje wiązać Klienta.
 8. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy potwierdzającej przystąpienie do realizacji zamówienia.
 9. Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą drogą telefoniczną lub mailową.
 10. Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta Sklepu Internetowego w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8.00-16.00.
 11. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

§5 Płatności oraz dostawa

 1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu wartość. Wartość ta jest sumą cen brutto (zawierających podatek VAT) wszystkich zamawianych produktów i/lub usług oraz zawiera ewentualne koszty dostawy. Podana cena jest wyrażona w złotych polskich (PLN).
 2. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie: przelewu na rachunek bankowy; PL 40 1140 2004 0000 3702 7618 1774 lub za pośrednictwem agentów rozliczeniowych, jakimi są:
  • Przelewy24.pl (DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego — pod numerem KRS 0000306513).
  • paynow (mBank S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, wpisany pod pod numerem KRS 0000025237 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 526-021-50-88)
  • Blue Media S.A. (Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050.) - obsługujący karty płatnicze (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro)
  • PayPal (PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luksemburg))
 3. Zamówienia złożone przez Klientów realizowane są przez Sprzedawcę w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
 4. W przypadku zamówienia produktów i/lub usług świadczonych w formie elektronicznej, dostawa zostanie zrealizowana w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 5. W przypadku przesyłek wysyłanych drogą tradycyjną, Sprzedawca powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą w zależności od wyboru Klienta wskazanego w zamówieniu.
 6. Sprzedawca informuje, że Klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenie stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.
 7. W przypadku, kiedy przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku, przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.
 8. W przypadku, kiedy Klient zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz BinSoft przez okres dłuższy niż 7 dni, BinSoft ma prawo zablokować dostęp do wszystkich usług świadczonych Klientowi przez BinSoft, do czasu uregulowania płatności.
 9. Przedłużenie ważności usług w trakcie obowiązującej umowy skutkuje zakończeniem dotychczas obowiązującej umowy i zawarciu nowej.

§6 Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady, należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres siedziby;
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz umów zawartych za jego pośrednictwem, można przesyłać w wiadomości e-mail na adres sprzedaz@binsoft.pl, za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na jego stronach. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 4. Składając reklamację wskazanym jest, aby Klient opisał zauważoną wadę i sprecyzował swoje żądanie. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta z prośbą o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 5. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
 6. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
 7. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
 8. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy składać na adres mailowy sprzedaz@binsoft.pl bądź listownie na adres siedziby Sprzedawcy.

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu (14) dni roboczych. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres e-mail: sprzedaz@binsoft.pl lub drogą tradycyjną na adres siedziby Sprzedawcy;
 2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży (jest to moment otrzymania przesyłki), a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi drogą elektroniczną — od dnia jej zawarcia.
 3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.
 4. W razie odstąpienia od umowy — Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą.
 5. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. W dniu rozwiązania Umowy dostęp Konsument do systemów BinSoft zostaje zablokowany w przeciągu 30 dni.

§8 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta sklepu jest firma BinSoft Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Władysława IV 35, 12-100 Szczytno, NIP: 7451846889, REGON: 364251875, KRS: 0000618367.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO). Kupujący, podając przy składaniu zamówienia swoich danych osobowych Sprzedającemu, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://sklep.binsoft.pl/polityka-prywatnosci.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Warunki Regulaminu obowiązują od dnia 25.05.2018 r.
 2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów i usług oferowanych przez firmę BinSoft — Sklep internetowy sklep.binsoft.pl — oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni je akceptuje oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Ostatnia modyfikacja: 2021-09-17